Name:Fushun Meike Self-rescuer Air-tightness Tester Factory
Address:NO.1-103 Liwan,Gaowan Street,Fushun,Liaoning Province,P.R. of China
PC:113123
Accounts NO:Gaowan Office of China Construcion Bank
            2100 1647 1360 5250 0023
Tax NO: 912 104 007 323 274 12K
Tel:86-024-56200066 15042355383
Email:wyh6200066@sina.com

Copyright:Fushun Meike Self-rescuer Air-tightness Tester Factory